นายทวีพล  แพเรือง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ตามหน่วยเลือกแต่ละอำเภอ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียน
วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี  หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน 
หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน  หน่วยเลือกตั้งที่ ๔
โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล และ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ สพป.นครปฐม เขต ๒ 
เมือวันอาทิตย์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ ทุกท่านที่ช่วย
รายงานผลการเลือกตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จัดโครงการอบรม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง สพป.นครปฐม
เขต 2  เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทาง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง โดยใช้
กระบวนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 
โรงเรียนปลายทางร่วมประชุม แบ่งเป็นสองจุด ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 
โดยชมการถ่ายทอดรายการสดการประชุมจากส่วนกลาง และเนื้อหาตาม
กำหนดการ  ร่วมสรุปอภิปราย ซักถาม และมอบภารกิจ
(โรงเรียนวัดจินดาราม) (โรงเรียนวัดบางหลวง)
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : ศน.กนกรัตน์
สุพรรณอ่วม และ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม
๒๕๕๗ และมีพิธีมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีการแข่งขัน
ใน ๘ ประเภท คือ ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง
เทเบิ้ลเทนนิสชาย-หญิง และเปตอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการเล่นกีฬา
ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากแหล่งอบายมุขและสารเสพติด
(อัลบั้ม 1) (อัลบั้ม 2)

นครปฐมเขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการขยายผล : การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
โครงการ ฯ โดยนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ร่วมพิธิเปิด โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม และชมการถ่ายทอดสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV ช่อง ๑๔ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีความยินดีที่ได้
มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จาก อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์
การนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557