นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรดน้ำดำหัว
ขอพรจาก นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เนื่องในวันสืบสานประเพณีสงการนต์ ประจำปี 2557
ซึ่งชาวสพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ และข้าราชการอาวุโส
ที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2557 อีก 3 ท่าน คือ นายปรีชา สายค้ำ  
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  และนางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล

นายจิระชัย  ทีคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา-
การถ่ายภาพเบื้องต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557
ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการอบรม
จำนวน  65 คน ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.
กลุ่ม “Art’s PR” และเครือข่ายประชาสัมพันธ์นครปฐม เขต 2 รวม 9 คน

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปืดการอบรม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมอบรม
นักเรียนดำเนินงานห้องอุ่นใจ/ห้องเรียนสีขาว สำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำโดย
นางประทุมรัตน์ สร้อยพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและ
เจ้าหน้าที่ ร่วม วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า"
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ณ หน้าองค์พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ซึ่งนายวันชาติ วงศ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
กล่าวถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย
 พร้อมกันนี้ ยังเป็นประธานจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกว่า 300 คน         

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม(จำกัด)จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีนายสุทัศน์ ปทะวานิช
ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานที่ประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดำเนินการ
ประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน
"คุณธรรม นำวิชาการ" สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ปีการศึกษา 2556  
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจิระชัย ทีคำ (รอง ผอ.สพป.นฐ.2)
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ (รอง ผอ.สพป.นฐ.2 นายบำรุง เสียงเพราะดี
(รอง ผอ.สพม 9) นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร (ศน.สพม. 9) นางวิไลวรรณ โอรส
(ศน.สพป.นฐ 2) นางวิไลวรรณ ตรีชั้น (ศน.สพป.นฐ. 2) พระพีรพงศ์ ปญญาธิโก
(พระอาจารย์วิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐม)
พระอานนท์ อานันโท (พระอาจารย์วิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐม)
นางประกายรัตน์ ติกจินา (ฝ่ายสนับสนุนภาคชุมชน/ครูอาสา)
นางสาวสุนันทา เก้าแสนสุข (ฝ่ายสนับสนุนภาคชุมชน/ครูอาสา)น
การประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน สพป.นครปฐม เขต 2 เสร็จสิ้นแล้ว 
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 พร้อมทั้งนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.
นครปฐม เขต 2 เยี่ยมชมและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม
โดยมี ผอ.วิไล วาราชะนนท์ ให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน
ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การเสริมสร้างการเรียนรู้โดยโมบายเคลื่อนที่ของ กศน.จังหวัดนครปฐม ฯลฯ

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการตรวจสอบคัดกรอง
การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ชั้น ป.3 และ ป.6 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
โรงแรมเวล จ.นครปฐม ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ ของ สพฐ. รอบสอง เพื่อชี้แจงการตรวจสอบและคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบสอง และการรายงานจุดเน้นการศึกษา
ของ สพป.นครปฐม เขต 2

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์


นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลกับนักเรียนโรงเรียนโคกพระเจดีย์ 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ที่ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศทักษะอาเซียน
"พาทีสร้างสรรค์"จากการจัดงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามลำดับ

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมโครงการ "สามพรานโมเดล"
ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งโครงการนี้
นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้ชี้แจง
แนวทางของโครงการว่า โครงการสามพรานโมเดล เป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาอุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดสารเคมีในการผลิตพืช ผัก ผลไม้
ลดโรคภัยที่เกิดจากการบริโภคสารเคมีตกค้าง ซึ่งโครงการนี้ได้รวมโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียนเข้าไว้ด้วย โดยจะมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ
ได้รู้จักปลูกพืชผักผลไม้โดยไม่ใชสารเคมีในการผลิต สามารถนำผลผลิต
มาปรุงเป็นอาหารกลางวันที่ปลอดภัย ผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขาย
เป็นรายเสริมอีกทางหนึ่ง ในเบื้องต้นโครงการจะสนับสนุนโรงเรียน
ในพื้นที่ อ.สามพราน จำนวน 10 โรงเรียน
นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒  พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและข้าราชการ สพป นครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓"สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
Good Thinker Good Morality Ensuring Greatness
เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจ
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ตรวจเเยี่ยมการทำงานของคณะจักษุแพทย์ ในโครงการ
Sight for Kids ซึ่งสโมสรไลออนสากล ร่วมกับ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด
จัดโครงการเพื่อตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง ๓-๑๔ ปี
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและศึกษาดูงานสภานักเรียน
โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภายหลังกิจกรรมทอดผ้าป่า เป็นการศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น
ระดับประเทศของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการของโรงเรียนที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับ
ดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี
ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา นครปฐม

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - กำธร ศรีวราสาสน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จัดงานวันครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน
จ.นครปฐม โดย นายธานี ธัญญาโภช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธาน และพระราชวิริยาลังการ กิตตินธโร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
(ภาพพิธีการช่วงเช้า-และบ่าย) (ภาพรับเกียรติบัตร-กล้องหลัก) (กล้อง ศน.อนนท์)
(กล้อง อ.วิชัย วัดไร่ขิง ) (กล้อง อ.อนุรักษ์ วัดไร่ขิง) (สังสรรค์ภาคบ่าย)