สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีความยินดีที่ได้
มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จาก อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์
การนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และคณะกรรมการออกตรวจติดตาม
ประเมินผล โรงเรียนในสังกัดฯ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนไทยสุขภาพดี ตามโครงการติดตามประเมินผล
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานนักเรียนไทยสุขภาพดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : คุณวีรวรรณ เจริญสุข

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง
เป็นประธานการตวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ในวันพุธที่ 20
สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : คุณณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม การอบรมจัดระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กพิการ
ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นผู้พิการ
ซึ่งผู้มีสิทธิ์คัดกรองต้องผ่านหลักสูตรการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา ของ สพฐ. จำนวน ๒๑ ชั่วโมง

นายจิระชัย  ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯ ลงนามถวายพระพรและ
ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : คุณสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยร่วมกิจกรรมประกาศสัตย์ปฏิญาณ
เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ พิธีมอบธงให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลนครชัยศรี มีการแสดงความสามารถของสุนัขทหาร จากกรมการสัตว์ทหารบก
ค่ายทองฑีฆายุ และร่วมเดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติโดยรอบตลาดท่านา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ รุ่นที่ 2 ณ บึงปรีดารีสอร์ท
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2557  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการศึกษา และให้ผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป
บูรณาการใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี 4 เขตพื้นที่ ครั้งที่ 5
ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2
ซึ่งในปีนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นจัดภาพ ภายใต้ชื่อ "กัลปพฤกษ์เกมส์"
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์)
(นวเนตร #1) (นวเนตร #2) ( เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1#1)
( เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1#2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 โดยทีมแพทย์และพยาบาล และรถเอ๊กเรย์เคลื่อนที่
จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน จังหวัดสมุทรสาคร เข้าทำการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชลนที เมื่อประธานเปิดการประชุมและ
กล่าวต้อนรับสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
พร้อมให้โอวาทและแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  ต่อจากนั้น
นางสาวศิโรธร  จันทร์ชาวนา ประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต ๒ กล่าวเปิดการประชุมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เป็นสมัยแรก

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ต่อเนื่อง) ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดปฐม
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรงบประมาณให้แก่ สพป.นครปฐม เขต ๒
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ  ลดความความเสี่ยง และส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตร จัดทำสื่อ
อุปกรณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติในสถานศึกษา สร้างเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และทีมวิทยากรการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก สพป.นครปฐม เขต ๒

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมพิธีและรับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงาน ป.ป.ส.
กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
ในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีผู้สนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหา
ยาเสพติดอีกหลายท่าน อาทิ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สพฐ.โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่
ทั่วประเทศ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โดยในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คนประกอบด้วย
ผู้อำนวยการเขตฯและผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ :  คุณชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนเพิ่มวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือเข้าประกวดแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือใน
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ต่อไป

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ :  คุณกำธร ศรีวราสาสน์

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประจำปี
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางครูเวียง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะผู้นำที่ใช้ในกระบวนการประชาธิปไตย มีความรู้
ความเข้าใจ ในการดำเนินงานสภานักเรียน พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ ให้เป็นสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
และคัดเลือกประธานสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - กำธร ศรีวราสาสน์

นายทวีพล  แพเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒   รับเชิญบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะชีวิต กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต” ในการอบรมปฏิบัติการ ครู-อาจารย์  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รุ่นที่ ๒ 
ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
มีครู-อาจารย์  เข้ารับการอบรม จาก ๔๗ เขต ๒๗ จังหวัด รวม ๑๗๔ คน

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษา
จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุลากรทุกระดับในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายใน  ทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
มีเครื่องมือนำมาใช้ในการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จ
ตามความวัตถุประสงค์

นายจิระชัย  ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
ระดับโรงเรียน  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2557 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล
จ.นครปฐม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้าราชการครูที่รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมปาริชาติ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
 จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมอบรม
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์
นายทวีพล  แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี เพื่อเสริมสร้าง
พลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในแก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในการปฏิบัติงาน
และเพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา สู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕วัน) ประจำปี ๒๕๕๗ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดวังตะกู อ.เมือง
จ.นครปฐม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเอกชน
จำนวน ๑๐๑ คน

นายทวีพล  แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายทวีพล  แพเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒   รับเชิญบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทักษะชีวิต กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต" ในการอบรมปฏิบัติการ ครู-อาจารย์  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่  
๒๙  พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - กำธร ศรีวราสาสน์

นายทวีพล  แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์การ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมนาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล    มุ่งสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การ และเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในระหว่าง
วันที่ ๒1 – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม 5 รุ่น ณ สระว่ายน้ำ
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนว่ายน้ำเป็น 
รู้จักและสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือประสบเหตุทางน้ำได้

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายจิระชัย ทีคำ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบโล่สถานศึกษาป้องกัน
ยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ จากนายจตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเชิงเศรษศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนแก่ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ - ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมวิทยากรในการอรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่
22-23 พฤษภาคม 2557 นี้ 

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต ๒ โดยมี นายชำนาญ สอนซื่อ
อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
นำคุณครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเรียนร่วม/เรียนรวม ศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557 การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒

นายจิระชัย  ทีคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา-
การถ่ายภาพเบื้องต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2557
ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการอบรม
จำนวน  65 คน ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.
กลุ่ม “Art’s PR” และเครือข่ายประชาสัมพันธ์นครปฐม เขต 2 รวม 9 คน