นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค
การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ จนสามารถธำรงค์ไว้ซึ่ง
เอกราชได้จนถึงปัจจุบัน 

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่
ข้าราชการเกษียณอายุราชการในกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ประจำปี 2557
จำนวน 4 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557  ณ หอประชุมโรงเรียน
วัดบางหลวง ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย
รัตนอารี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มาแนะนำให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครปฐมแก่สมาชิกและบุคลากรทราบ
ขอขอบคุณ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : โรงเรียนวัดบางหลวง

สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต ๒ จัดอบรมผลิตสื่อ "มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์งานกระดาษ" แก่ครูปฐมวัย
และผู้สนใจ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม ซึ่งเป็น
โรงเรียนอนุบาลประจำเขต โดยมีวิทยากร ได้แก่ น.ส.ทิพวรรณ รุ้งทองนิรันดร์  
น.ส.วรินทร  พึ่งแสง  นางเรณู  ใจซื่อกุล และคณะ มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 140 คน จากนั้นได้ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต แก่ ครูเจตนิพิฐ  พลายเดช
ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย 
ขอขอบคุณ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
นายทวีพล  แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ในนามของคณะกรรมการจัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ยกย่องเกียรติคุณ
และมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 
(อัลบั้ม 1) (อัลบั้ม 2) ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒
(คุณจักรี รุ้งทอง ) (คุณสุฤทธ์ธวัช  แก้วไทรชู)
นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

นายทวีพล  แพเรือง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ตามหน่วยเลือกแต่ละอำเภอ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียน
วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี  หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน 
หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ โรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน  หน่วยเลือกตั้งที่ ๔
โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล และ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ สพป.นครปฐม เขต ๒ 
เมือวันอาทิตย์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ ทุกท่านที่ช่วย
รายงานผลการเลือกตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จัดโครงการอบรม
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง สพป.นครปฐม
เขต 2  เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทาง การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง โดยใช้
กระบวนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 
โรงเรียนปลายทางร่วมประชุม แบ่งเป็นสองจุด ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 
โดยชมการถ่ายทอดรายการสดการประชุมจากส่วนกลาง และเนื้อหาตาม
กำหนดการ  ร่วมสรุปอภิปราย ซักถาม และมอบภารกิจ
(โรงเรียนวัดจินดาราม) (โรงเรียนวัดบางหลวง)
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : ศน.กนกรัตน์
สุพรรณอ่วม และ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส
ู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ๒๕๕๗ และมีพิธี
มอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นท
ี่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีการแข่งขันใน ๘ ประเภท คือ ฟุตซอลชาย
วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง เทเบิ้ลเทนนิสชาย-หญิง
และเปตอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการเล่นกีฬา
ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากแหล่งอบายมุขและสารเสพติด
(อัลบั้ม 1) (อัลบั้ม 2)

นครปฐมเขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการขยายผล : การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙
 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
และการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการ
โรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ร่วมพิธิเปิด โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม และชมการถ่ายทอดสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง ๑๔ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์
ขอบคุณ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต ๒ : ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีความยินดีที่ได้
มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จาก อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์
การนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557