สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2  จัดงาน
วันครูประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
"พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5  รอบ 2  เมษายน  2558 
(ถวายภัตตาหาร-ทำบุญตักบาตร) (พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์)
(พิธีมอบรางวัล) (งานเลี้ยงสังสรรค์)
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (กล้อง อ.วิชัย)
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุม
ซ้อมความเข้าใจในการประกาศหาผู้รับจ้าง สำหรับโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

นายทวีพล  แพเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อวยพรปีใหม่แก่บุคคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมให้โอวาท โดยกล่าวขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้ สพป.นครปฐม เขต ๒ ได้อันดับ ๑
ในการแข่งขันศิลบหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภ าคตะวันออก และก้าวต่อไปอยากเห็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะผลสอบ o-net  
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  จากนั้นร่วมกันจับสลากแลกของรางวัล
และรับประทานอาหารร่วมกัน

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมและ
บรรยายพิเศษ ในการอบรมสัมมนาปฏิบัติการ การจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2557 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รวมน้ำใจ
บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้าเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยโรงเรียนประสบ
ภัยหนาว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เขต 5 (อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และ อำเภออมก๋อย) ตามโครงการ
รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษา ซึ่ง
สพฐ.ร่วมกับ มูลนิธิบิ๊กซี โดยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มอบทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง 3 ปี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ตั้งแต่ ปี 2556 –2558 แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท
ี่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จำนวน 48 ทุน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7  ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีสาขานครปฐม
โดยนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นายกำธร  ศรีวราสาสน์

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต  ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามและประกอบพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณมณฑลพิธี
องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.  ที่
www.ocsc.go.th โดยให้คลิกเลือก "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ทางออนไลน์"  ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2557

สพฐ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ทางเว็บไซต์ โดยเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรง
พระราชทาน “ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า” โดยม
ีคณะกรรมการคัดเลือกข้อความที่จะนำขึ้นเป็นอักษรวิ่งทาง
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันถ่ายทอดสด
กิจกรรมการถวายพระพร ข้อความที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศ
จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ (คลิก)

นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘
ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน มีโรงเรียนในสังกัด
สพป.นครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๒ โรงเรียน
โดยเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพิศิทธ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เป็นตัวแทนรับมอบ
มอบทุนการศึกษาจากบริษัท กลุ่ม๗๙ จำกัด โดยคุณจิรวัฒน์
สะสมทรัพย์  และบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด โดยคุณอนุรัตน์
สะสมทรัพย์ จำนวน ๑๙ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้ง ๒ ท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญ
ของการ ศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ และจะได้มอบทุน
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป

นายจิระชัย ทีคำ และนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ร่วมกัน
ให้กำลังใจนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ซึ่งจัด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนวัดท่าพูด
โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยฯ
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์    คุณกำธร ศรีวราสาสน์    คุณวีรวรรณ เจริญสุข
อ.อนุรักษ์  เหลืองวิไล    ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖๔ ที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
(สุนทรอุทิศ) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จะจัดขึ้นในวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนวัดท่าพูดและโรงเรียนวัดอนหวาย
อ.สามพราน จ.นครปฐม

ขอบคุณภาพจาก : นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี ปรีดา ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เข้าร่วม ประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในประเด็นผลการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    เมื่อวันที่   
28   ตุลาคม   2557   เวลา 10.00 น. โดยมี  นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ
.เป็นประธานการประชุม  พร้อมกันนี้ สพฐ. กำหนดให้สำนักเขตพื้นที่เข้าร่วมใน
พิธีเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 
31 ตุลาคม  2557  ณ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ
ซึ่งสำนักเขตพื้นที่ ที่จะต้องเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ได้แก่
สพป.ปทุมธานี เขต 1, 2  สพป.นนทบุรี เขต 1, 2  สพป.นครปฐม เขต 1, 2 
และเขตอื่นๆ ตามภูมิภาค

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธี พิธีมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดนครปฐม
ตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธาน
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี ปรีดา ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค
การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ จนสามารถธำรงค์ไว้ซึ่ง
เอกราชได้จนถึงปัจจุบัน