นายทวีพล  แพเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนในระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓
(ขยายโอกาสทางการศึกษา) ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่
๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๗ สนามสอบ รวม ๘๗ ห้องสอบ
สนามสอบระดับชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
จำนวน ๓๕ สนามสอบ รวม ๙๐ ห้องสอบ สำหรับ ผลสอบ o-net
ระดับ ป.๖ ประกาศผลสอบวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘และผลสอบ o-net
ระดับ ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สามารถตรวจสอบ
ผลสอบ O-Net ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒  
ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต ๒   จัดงาน
วันครูประจำป ี๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
"พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕   รอบ ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  
(ถวายภัตตาหาร-ทำบุญตักบาตร) (พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์)
(พิธีมอบรางวัล) (งานเลี้ยงสังสรรค์)
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (กล้อง อ.วิชัย)
นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุม
ซ้อมความเข้าใจในการประกาศหาผู้รับจ้าง สำหรับโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

นายทวีพล  แพเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อวยพรปีใหม่แก่บุคคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมให้โอวาท โดยกล่าวขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้ สพป.นครปฐม เขต ๒ ได้อันดับ ๑
ในการแข่งขันศิลบหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภ าคตะวันออก และก้าวต่อไปอยากเห็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะผลสอบ o-net  
ของนักเรียนให้สูงขึ้น  จากนั้นร่วมกันจับสลากแลกของรางวัล
และรับประทานอาหารร่วมกัน